• یک اثر ازهنرمندان ایرانی

  1 پرینت و دیگر کارها

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  روز حراجی: 2 خرداد تا 3 خرداد 1398
 • یک اثر ازهنرمندان ایرانی

  1 میکس مدیا

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  روز پیش‌نمایش: 6 خردا روز حراجی: سه شنبه، 7 خرداد 5 روز تا گشایش
 • سه اثر ازهنرمندان ایرانی

  2 آثار روی کاغذ | 1 نقاشی

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  روز پیش‌نمایش: 7 خردا روز حراجی: چهارشنبه، 8 خرداد 6 روز تا گشایش
 • هشت اثر ازهنرمندان ایرانی

  1 میکس مدیا | 6 نقاشی | 1 آثار روی کاغذ

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  روز پیش‌نمایش: 3 تا 8 خردا روز حراجی: چهارشنبه، 8 خرداد 6 روز تا گشایش
 • جرمن آکشن

  حراج هنر

  زوریخ ، سوئیس

  دو اثر ازهنرمندان ایرانی

  2 نقاشی

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  روز پیش‌نمایش: 12 خردا روز حراجی: دوشنبه، 13 خرداد 11 روز تا گشایش
 • یک اثر ازهنرمندان ایرانی

  1 نقاشی خط

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  روز پیش‌نمایش: 14 خردا روز حراجی: چهارشنبه، 15 خرداد 13 روز تا گشایش
 • هفت اثر ازهنرمندان ایرانی

  3 آثار روی کاغذ | 4 نقاشی

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  روز پیش‌نمایش: 14 خردا روز حراجی: چهارشنبه، 15 خرداد 13 روز تا گشایش
 • یک اثر ازهنرمندان ایرانی

  1 نقاشی

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  روز پیش‌نمایش: 10 تا 15 خردا روز حراجی: چهارشنبه، 15 خرداد 13 روز تا گشایش
 • پنج اثر ازهنرمندان ایرانی

  5 پرینت و دیگر کارها

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  روز پیش‌نمایش: 7 تا 16 خردا روز حراجی: پنجشنبه، 16 خرداد 14 روز تا گشایش
 • یک اثر ازهنرمندان ایرانی

  1 عکاسی

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  روز پیش‌نمایش: 10 تا 17 خردا روز حراجی: جمعه، 17 خرداد 15 روز تا گشایش